top of page
Man Signing

ניהול עיזבון

ניהול עיזבון מתייחס לתהליך ניהול וחלוקת נכסיו של נפטר, המכונה גם המוריש. תהליך זה כפוף לחוק הישראלי וכולל מגוון שלבים והליכים.

 

השלב הראשון בניהול עיזבון לאחר מוות בישראל הוא זיהוי נכסי המוריש וקביעת ערכם. זה כולל כל מקרקעין, רכוש אישי, חשבונות פיננסיים ונכסים אחרים שהיו בבעלות המוריש. שווי הנכסים ישמש לקביעת חבותו של המוריש במס עיזבון, אם תהיה כזו.

תהליך ניהול העיזבון כולל גם תשלום חובות או התחייבויות שהיו למנוח, כגון הלוואות או חשבונות שטרם שולמו. לאחר ששולמו חובות והתחייבויות אלו, ניתן לחלק את יתרת הנכסים למוטבים לפי תנאי הצוואה או דיני הירושה.

 

ניהול עיזבון  יכול להיות תהליך מורכב, וחשוב לפנות לייעוץ של עורך דין מוסמך על מנת לוודא כי נכסי המוריש מנוהלים ומחולקים כראוי.

מדוע אנו צריכים מנהל עיזבון?

ניהול עיזבון הכרחי על מנת להבטיח כי נכסיו של נפטר, המכונה גם המוריש, מנוהלים וחולקים כראוי על פי רצונו של המוריש או דיני הירושה.

ישנן מספר סיבות מדוע ניהול עיזבון חשוב:

 

1. תשלום חובות והתחייבויות: תהליך ניהול העיזבון כרוך בתשלום כל חובות או התחייבויות שהיו למנוח, כגון הלוואות או חשבונות שטרם שולמו. הדבר חשוב כדי למנוע מחלוקות עם נושים ולהבטיח כי נכסי המוריש יחולקו בצורה הוגנת בין המוטבים.
 

2. חלוקת נכסים למוטבים: מנהל עיזבון אחראי גם על חלוקת נכסי המוריש למוטבים על פי תנאי צוואת המוריש או דיני הירושה. הדבר מסייע להבטיח כי רצונותיו של המוריש יתממשו וכי המוטבים יקבלו את חלקם הראוי בנכסי המוריש.
 

3. כדי למנוע מחלוקות: ניהול עיזבון מסייע למנוע מחלוקות בין המוטבים ובעלי עניין אחרים על ידי מתן תהליך ברור לניהול וחלוקת נכסי המוריש.
 

4. לניהול עיזבון המוריש: ניהול עזבון אחראי על ניהול נכסי המוריש במהלך תהליך החלוקה, אשר עשוי להיות כרוך במכירת מקרקעין, פירוק נכסים פיננסיים או העברת בעלות על נכס למוטבים.
 

בסך הכל, ניהול עיזבון הוא תהליך חשוב המסייע להבטיח שנכסי המוריש מנוהלים וחולקים כראוי לפי רצונו או דיני הירושה.

bottom of page